به رنگ آسمان دست نوشته های یک خبرنگار

دست نوشته های کم و بیش روزانه من

به رنگ آسمان دست نوشته های یک خبرنگار

دست نوشته های کم و بیش روزانه من

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

به رنگ آسمان دست نوشته های یک خبرنگار - زندگی باید کرد...


زندگی باید کرد !

گاه با یک گل سرخ
گاه با یک دل تنگ
گاه با سوسویامیدی کمرنگ
زندگی باید کرد !
گاه باغزلی از احساس
گاه با خوشه ای ازعطر گل یاس
زندگی باید کرد !
گاه با ناب ترین شعر زمان
گاه با ساده ترین قصه یک انسان
زندگی باید کرد !
گاه با سایه ابری سرگردان
گاه با هاله ای از سوز پنهان
گاه باید روئید
از پس آن باران
گاه باید خندید
بر غمی بی پایان
لحظه هایت بی غم ............
روزگارت آرام ...  • باران ***